Rejestracja na wojewódzkie konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia (woj. dolnośląskie)

 • W celu dokonania rejestracji na konsultacje w województwie dolnośląskim, zaplanowane na dzień 11.03.2021 r. (czwartek), o godz. 17:00, w formie online (na platformie Zoom), prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
 • 1. Imię *

 • 2. Nazwisko *

 • 3. Data urodzenia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 4. Numer telefonu

  q
 • 5. Adres e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 6. Miejscowość zamieszkania *

 • 7. Województwo zamieszkania: *

 • 8. Reprezentuję: *

  (maksymalnie 3 do wyboru)
  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 9. Pełna nazwa reprezentowanej organizacji/instytucji:

 • 10. Adres e-mail organizacji

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 11. Pełniona funkcja:

  (np. Przewodniczący, Koordynator projektu, członek).
 • 12. Miejscowość siedziby organizacji:

 • 13. Preferowane grupy robocze: *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rozszerzona

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

   Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
  Administrator danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

   Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
  Celem przetwarzania danych jest wzięcie udziału w procesie rejestracyjnym do udziału w konsultacjach, udział w konsultacjach, utrzymanie kontaktu w zakresie niezbędnym do komunikacji związanej z konsultacjami, a także w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w innych projektach związanych z polityką młodzieżową i działalnością społeczną, prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia konsultacji i prac nad stworzeniem dokumentu określającego wieloletnią strategię polityki młodzieżowej RP, opracowywanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej a także w okresie implementowania działań i rozwiązań zawartych w powstałej strategii lub do czasu odwołania zgody.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w realizacji celów wymienionych powyżej.

  Odbiorcy danych osobowych

  • Dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

   Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  • przeniesienia danych do innego Administratora danych.

  Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

Ładowanie
Ładowanie...